عمده وظایف دفاتر کارآفرینی :

- شناسایی کارآفرینان از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی مرتبط و ایجاد بانک اطلاعاتی کارآفرینان
- برگزاری جلسات ماهیانه هم اندیشی با مسئولین دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی استان در جهت بیان مسائل و مشکلات کارآفرینان و ارائه راهکار مؤثر در جهت رفع آن .
- راهنمایی و هدایت متقاضیان کسب و کار و ارائه مشاوره جهت چگونگی و انجام مراحل ایجاد کسب و کار
- تعامل و نظارت بر عملکرد انجمن صنفی شرکتهای مشاوره خدمات مهندسی و مشاوره کارآفرینی با هدف ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان و متقاضیان ایجاد کسب و کارهای کوچک در زمینه های تهیه و تدوین طرح های کسب و کار ( BP ) تأمین منابع مالی و سرمایه ای – امکان سنجی طرح ها و نحوه بازاریابی – انجام ارزیابی های فنی و اقتصادی طرح ها و نظارت بر آن و ...
- ارتباط با مراکز رشد استان و راهنمایی کارآفرینان درخصوص نحوه پرداخت تسهیلات به طرح های نوآور مستقر در این مراکز در قالب تفاهم نامه منعقده با صندوق مهر امام رضا (ع)
- ایجاد کانون کارآفرینان استان با هدف انسجام بخشی به فعالیت کارآفرینان و حمایت از آنان
– نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری در افراد غیرکارآفرین و ...

 

برگزاری جشنواره امتنان ازکارآفرینان برتر :

این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار می گردد و مراحل انجام آن عبارت است از 1 – اطلاع رسانی و انجام تبلیغات – ثبت نام اینترنتی کارآفرینان در سایت جشنواره به نشانی www.karafarinanebartar.ir
- بررسی امتیازدهی و ارزیابی اطلاعات کارآفرینان براساس شاخص های کارآفرینی توسط کارگروه علمی جشنواره متشکل از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها مسلط به مفاهیم کارآفرینی ، کارآفرینان برتر ، نمایندگان بخش خصوصی فعال در زمینه کارآفرینی و ...
- بازدید از محل فعالیت و انجام مصاحبه کارآفرینان
- انتخاب نهایی و معرفی منتخبین توسط کارگروه علمی به دبیرخانه جشنواره ( اداره کل کار )
- برگزاری مراسم جشنواره و معرفی و تجلیل از کارآفرینان استانی – منتخبین استانی جهت ورود به مرحله ملی به وزارت کار معرفی و درصورت انتخاب در جشنواره ملی از آنان تجلیل بعمل می آید .
ارکان جشنواره : 1- شورای سیاستگزاری 2 – کارگروه علمی 3 – کارگروه اجرایی 4 – کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی