بیانیه سطح توافق خدمات

 ردیف خدمت  بیانیه سطح توافق خدمت مسئول انجام دهنده  تلفن 
 1  برقراری مقرری بیمه بیکاری  مشاهده  اسماعیل معتمدی  126
 2  رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف  مشاهده  کیومرث مالمیر  141
 3   تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی  مشاهده  محمدیاسر هاشمی  134
 4  تایید صلاحیت برقراری مجدد یارانه  مشاهده  علی کوشکی  186
 5  تایید صلاحیت متقاضیان برقراری کمک معیشت  مشاهده  علی کوشکی  186
 6  ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا  مشاهده  آذر قلی پور   146
 7 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی  مشاهده  علی اسکندری 185 
 8  تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور  مشاهده امیر حسین پور  149 
 9  صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی  مشاهده  شهریار شادابی  162
 10  صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی  مشاهده  سیداحمد حیات الغیب  161
 11  صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و مراکز مشاوره مشاهده  سلما مرشدی  142 
 12  صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیردولتی داخلی مشاهده سجاد مرادی  165
 13  صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیردولتی داخلی مشاهده سجاد مرادی  165
 14  صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی مشاهده  مریم نعمتی  159 
15   صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعونی و اتحادیه ها مشاهده  حمیدرضا مومنی  183 
 16 نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها  مشاهده  جلیل آزادی  131