خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان دولت

ردیف

عنوان خدمت

کد دفتر ارائه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس و تلفن دفتر

1

ثبت نام کارآفرین برتر

تمامی دفاتر در سطح استان

 

 

2

ثبت نام تعاونی تازه تاسیس

تمامی دفاتر در سطح استان

 

 

3

ثبت نام تعاونی های برتر

تمامی دفاتر در سطح استان

 

 

4

ثبت نام زنان سرپرست خانوار

تمامی دفاتر در سطح استان

 

 

 

فهرست و آدرس دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات