شناسنامه خدمات

z4      
 
 


 
 
 
 

 

 
 

 

 
:white_check_mark:                   فرایند اخذ مجوز کاریابی 
   
بازرسی کار(13011043000)

بازرسی کار(13011043000)

خرم آباد  خیابان انقلاب انتهای خیابان رازی  - کد پستی: 83333-68149

تلفن : 06633229806 -  06633229804    نمابر دبیرخانه :06633228226     نمابر دفتر مدیر کل : 06633229807    تلفن گویا : 06633215102

Email : lorestan@mcls.gov.ir