ردیف  عنوان روش ارائه
آدرس مراجعه نام مسئول  شماره تماس
پست الکترونیک  دانلود مستندات
 1  احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی   الکترونیکی(اینترنتی) samanehrefah.ir
حمیدرضا درویش پور 06633234888

 darvishpour.h

@mcls.gov.ir

دانلود

 نظرسنجی

 2  احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات الکترونیکی(اینترنتی) اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه اول، اتاق1 عظیم رحمان سالاری  06633238227

 salari.azim

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 3 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه  الکترونیکی(اینترنتی) estelam.mcls.gov.ir حمیدرضا درویش پور  06633234888  darvishpour.h

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 4 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی الکترونیکی(اینترنتی) eakh.mcls.gov.ir علی اسکندری 06633229804-187

 eskandari.ali

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

5 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی الکترونیکی(اینترنتی) crtosh.irimlsa.ir سیداحمد حیات الغیبی  06633229808

 hayatolgheyb.a

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 6 ثبت و نظارت بر تعاونی الکترونیکی(اینترنتی) ei.mcls.gov.ir مجتبی شجاعی  06633237844

 shojaee.mojtaba

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 7 ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ،کارفرمایی الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت
افشین شیراوند  06633208570

 shiravand.a

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 8 رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری  غیر الکترونیکی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد
عبدالعلی حیدری  06633229804-141

 heydari.abdolali

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 9 صدور یا تمدید گواهینامه شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور الکترونیکی(اینترنتی) shgovahi.mcls.gov.ir علی اسکندری  06633238227  eskandari.ali

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

10 صدور و تمدید مجوز کاریابی الکترونیکی(اینترنتی) bazar-eshteghal.ir سجاد مرادی 06633229804-165

 moradi1365

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 11 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران الکترونیکی(اینترنتی) labour-sport.ir حمیدرضا درویش پور  06633234888  darvishpour.h

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 12 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی الکترونیکی(اینترنتی) mashaghelkhanegi.ir خانم نعمتی 06633229804-145

 nemati.m2016

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 13 بازرسی کار  غیر الکترونیکی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، طبقه اول،اتاق14 امیر حسین پور  06633229808

 hoseynpour.amir

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی 

 14 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری ومشاغل سخت و زیان آور
الکترونیکی(اینترنتی)
sakht.mcls.gov.ir اسماعیل معتمدی 06633229808

 motamedi.esmaeil

@mcls.gov.ir

دانلود

نظرسنجی