حسین رضا حسنوند

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی - تلفن تماس : 06633208569

حمیدرضا درویش پور

مدیر اجتماعی - تلفن تماس : 06633234888

عبدالعلی حیدری

مدیر روابط کار - تلفن تماس : 06633227852

عظیم رحمان سالاری

مدیر کارآفرینی و اشتغال - تلفن تماس : 06633238227

مجتبی شجاعی

مدیر تعاون - تلفن تماس : 06633237844