مناقصه ها و مزایده ها

 درحال حاضر مناقصه یا مزایده فعالی وجود ندارد؛ در صورت برگزاری توضیحات آن در اینجا منتشر می گردد.