منشور کاری اداره کل

منشور کاری و اخلاقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  لرستان

1.  احترام به شخصیت و کرامت انسانی و ارج نهادن به نظرات همکاران و ارباب رجوع .

2. تلاش برای ارتقا شئونات و حفظ ارزشها و شعائر دینی .

3. توجه عملی به اصل امر به معروف و نهی از منکر به منظور تهذیب اخلاقی فردی و اجتماعی.

4. مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن .

5. شناخت و درک اهداف سازمانی و تلاش برای همنوایی و هماهنگی اهداف فردی با آن

6.انتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان

7.رازداری و امانت داری و حفظ مدارک و اطلاعات با انگیزه وفاداری سازمانی

8.تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل بین کارکنان و پرهیز از هر گونه تهمت ،

غیبت و شایعه
9.رعایت بهداشت فردی و جمعی و پرهیز از هر گونه رفتار مغایر با سلامت و بهداشت روانی جمعی ..

10.رعایت نظم و انضباط فردی ، آراستگی ، وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار

11.استفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت دقیق مقررات و سلسله مراتب سازمانی .

کمیته طرح تکریم ارباب رجوع