بازرسی کار

اداره بازرسی کار

به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی اداره بازرسی کار با وظایف ذیل تشکیل شده است .

 بازرسی مستمر از کارخانجات و کارگاههای مشمول به منظور اجرای صحیح مقررات کار و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به حفاظت فنی .

بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار و اظهار نظر کارشناسی و فنی و تجزیه و تحلیل حوادث . 

 بررسی نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر در کارگاههای جدید التاسیس و در حال توسعه و اظهار نظر به منظور صدور پروانه بهره برداری

 راهنمایی و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی صورتجلسات کمیته های مذکور .

. آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار داردند .
 رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آورو اتخاذ تصمیم در کمیته های بدوی و تجدید نظر استان .

 بازرسی از واحدهای دارای تبعه بیگانه حسب مورد به منظور شناسایی اتباع بیگانه  غیر مجاز به همکاری .

 براین اساس اداره بازرسی کار استان با دارا بودن 13 نفر بازرس کار موظف است طبق برنامه زمانبندی از کلیه کارگاههای تحت پوشش استان بازرسی نموده و با ارسال ابلاغیه و دادن تذکرات و راهنمایی های لازم کارفرمایان و کارگران را نسبت به وظایف قانونی خود آشنا می نماید . در این رابطه با تجهیز بازرسان کار به برنامه های نرم افزاری مخصوص بازرسی کار و همچنین تحویل تجهیزات مربوطه از جمله لب تاپ به کلیه بازرسان و با افزایش تعداد خودروها سعی شده نظارت کافی بر کارگاهای حوزه عملکرد خود جهت اجرای قوانین و مقررات بعمل آید .

همچنین با توجه به نقش آموزش در پیشگیری از حوادث ناشی از کار ضمن تشکیل ستاد پیشگیری از حوادث ناشی از کار در سطح استان با هماهنگی و همفکری دستگاههای زیربط از جمله نظام مهندسی ساختمان ، شهرداری و انجمن های صنفی کارفرمایان و انبوه سازان در سال جاری دو همایش یکروزه آموزشی با حضور پیمانکاران و مهندسین ناظر و انجمن انبوه سازان استان تشکیل گردید .

بازرسیها

به منظور نظارت بر اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی و مفاد قانون کار از کارگاههای مشمول قانون کار به روش های زیر بازرسی بعمل می آید .

1 – بازرسی های عمومی شامل بازرسی طبق برنامه تنظیمی و بازرسی موردی
2 – بازرسی به منظور صدور پروانه بهره برداری و جواز کسب
3 – بازرسی در زمینه شناسایی اتباع بیگانه
آیین نامه جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

نمودار فرآیند بررسی حوادث ناشی از کار

نمودار فرآیند بازنشستگی پیش از موعد

 تشکیل کمیته حفاظت فنی

بررسی نقشه های ساختمانی